Historia - opis zajęć

Wszystkim maturzystom oferujemy udział w 100-godzinnym kursie, którego formuła oparta jest na gruntownym powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału. Skupiamy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy poprzez nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, szczególną uwagę zwracając na umiejętności złożone, takie jak analiza, porównanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie i uogólnianie. W trakcie trwania zajęć wykładowcy odwoływać się do różnorodnych materiałów źródłowych (tekst, mapa, diagram, wykres, ilustracja, rysunek, tablica geneologiczna).

Program kursu opracowany został przez przedmiotowych koordynatorów merytorycznych, uwzględniając potrzebę opanowania przez uczniów pięciu epok historycznych – starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, XIX i XX wiek.

Zajęcia realizujemy w cyklu całorocznym od początku października 2015 do końca kwietnia 2016r.

Zajęcia podzielone są na bloki odpowiadające danemu zakresowi tematycznemu, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Utrwaloną wiedzę uczniowie wykorzystują w trakcie tworzenia wypowiedzi pisemnej, która jest równie ważnym elementem egzaminu maturalnego. Wykładowcy zwracają uwagę na budowanie wypowiedzi. Każda wypowiedź jest sprawdzana przez wykładowcę według kryteriów maturalnych i szczegółowo omawiana.

W przypadku pojawiających się pytań, wykładowca na bieżąco na nie odpowiada. Po każdych zajęciach wykładowcy są do dyspozycji uczestników zajęć, odpowiadając na wszelkie nurtujące pytania. Uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatne materiały.

Poziom pozyskanej przez uczestników wiedzy monitorowany poprzez cykliczne sprawdzianu wiedzy, które są omawiane na kolejnych zajęciach.

Na przedostatnich zajęciach uczestnicy przystępują do matury próbnej, która odbywa się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ma ona na celu sprawdzenie umiejętności uczniów po zrealizowaniu całego programu zajęć oraz obycie się z warunkami panującymi na maturze, co daje możliwość zniwelowanie stresu w trakcie egzaminu maturalnego.

Zapraszamy na kursy maturalne

Gwarantujemy zdanie egzaminu maturalnego