Język polski - opis zajęć

Wszystkim maturzystom oferujemy udział w 100-godzinnym kursie, którego formuła oparta jest na gruntownym powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału. Skupiamy się na praktycznym zastosowaniu wiedzy poprzez nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
Zajęcia realizujemy w cyklu całorocznym od początku października 2015 do końca kwietnia 2016r.

Program kursu opracowany został przez przedmiotowych koordynatorów merytorycznych na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Każde zajęcia rozpoczynają się od krótkiego wstępu teoretycznego, po którym wykładowcy wraz z uczestnikami przystępują do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Początkowo uczniowie rozwiązują  ćwiczenia wspólnie z wykładowcą, a po nabyciu odpowiedniej sprawności, przechodzą do pracy samodzielnej. Oferowane przez nas zajęcia przygotowują zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu.

W przypadku części pisemnej uczeń przygotowywany jest to części testowej, sprawdzającej umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach oraz części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej. Wykładowca wraz z uczniami pracują na różnorodnych zadaniach pod względem formy oraz sprawdzających różne kompetencje. Uczniowie nabędą umiejętność rozwiązywania zadań zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

W trakcie zajęć duże znaczenie kładziemy na przygotowanie uczniów do części ustnej egzaminu, co w praktyce oznacza nabycie umiejętności konstruowania wypowiedzi monologowej na podstawie tekstu kultury. Wykładowcy szczególną uwagę zwracają na nabycie sprawności językowo – komunikacyjnej oraz umiejętności analityczno-interpretacyjnych.

W przypadku pojawiających się pytań lub wątpliwości, wykładowca jest do dyspozycji uczniów, odpowiadając na wszelkie nurtujące pytania w trakcie konsultacji indywidualnych. Uczestnicy zajęć otrzymają bezpłatne materiały.

Poziom pozyskanej przez uczestników wiedzy monitorowany poprzez cykliczne sprawdzianu wiedzy, które są omawiane na kolejnych zajęciach.

Na przedostatnich zajęciach uczestnicy przystępują do matury próbnej, która odbywa się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ma ona na celu sprawdzenie umiejętności uczniów po zrealizowaniu całego programu zajęć oraz obycie się z warunkami panującymi na maturze, co daje możliwość zniwelowanie stresu w trakcie egzaminu maturalnego.

Zapraszamy na kursy maturalne

Gwarantujemy zdanie egzaminu maturalnego