O nas

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie rozwoju edukacji i nauki na terenie całej Polski. Stowarzyszenie od 2006 roku realizuje projekty edukacyjne wspierające dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Działania realizowane w ścisłej współpracy z uznanymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami naukowymi:

 • zajęcia pozalekcyjne przygotowujące uczniów do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych oraz sprawdzianu dla szóstoklasistów
 • warsztaty specjalistyczne z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego
 • projekty naukowo - badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i społecznych
 • wykłady, sympozja, konferencje naukowe i festiwale nauki
 • zajęcia hobbystyczne: robotyczne, artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe
 • wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi
 • wizyty studyjne
 • konkursy
 • wystawy
 • działalność wydawnicza

Realizując projekty krajowe i międzynarodowe Stowarzyszenie współprcuje z:

 • Biurem Edukacji m.st. Warszawy
 • Fundacją Edukacja dla Demokracji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwem Spraw Zagranicznych
 • Uniwersytetem Medycznym w Homlu
 • Narodowym Bankiem Polskim
 • Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
 • Gminą Małkinia Górna
 • Gmina Kałuszyn
 • Ecorys
 • Fundacją Incjatyw Obywatelskich

 

 

Zapraszamy na kursy maturalne

Gwarantujemy zdanie egzaminu maturalnego